Pensum og læringsmål

Virksomheter som har valgt Prosjektlederskolen som opplæringspartner skal kunne føle seg trygge på at egne prosjektledere er kompetente.

Prosjektlederskolens utdanningsopplegg bidrar til dette gjennom at kursdeltakerne får opplæring i de 10 kompetanseområdene som PMI har definert som rammeverk for prosjektlederfaget. Samtidig som PMI sitt rammeverk definerer omfanget og innholdet i pensum, skreddersyr prosjektlederskolen.no undervisningens form og innhold til den enkelte virksomhet, på en slik måte at stoffet blir mest mulig praktisk relevant for kursholdernes arbeidshverdag.

PMI strukturerer prosjektledelsesfaget i 47 prosjektstyringsprosesser. Til hver av disse prosessene hører et sett av metoder og teknikker. Prosjektlederskolen.no sin skreddersøm består bl.a i å sørge for at de deler av denne kunnskapsmengden som er praktisk relevant for virksomheten fokuseres, og at tilsvarende mindre vekt blir lagt på kunnskaper som virksomhetens prosjektledere ikke har nevneverdig praktisk behov for. Effekten av denne fremgangsmåten er at læringsmengden blir overkommelig, også for kursdeltakere som skal gjennomføre dette parallelt med travle arbeidshverdager, og som også krever et privatliv.

For 11 av de til sammen 12 kursmodulene er det definert læringsmål. Læringsmålene faller i to grupper:

Gruppe 1: Læringsmål som kan kvantifiseres, hvilket innebærer at oppnåelse av læringsmålene kan måles. Målingen består i testing av hva kursdeltakerne faktisk har fått med seg; av faktiske kunnskaper eller forbedringer i vurderingsevne. Innenfor Gruppe 1 tester vi kun viten som er direkte knyttet til de allmenne delene av pensum, det vil si de deler som ikke er knyttet til spesifikke forhold ved oppdragsgivers virksomhet.

Gruppe 2: Læringsmål hvor en ikke kan måle graden av måloppnåelse på annen måte enn at kursdeltaker selv vurderer den, og gir tilbakemelding. Målingen består i at kursdeltakerne gir strukturerte tilbakemeldinger på om de opplever det som skjer på læringsarenaen som relevant for egen arbeidshverdag. Konkret ber vi kursdeltakerne gi tilbakemelding på om de, gjennom deltakelse i kurset, opplever å ha vunnet bedre innsikt i spesifikke temaer. De aktuelle temaene vil, i motsetning til læringsmål i Gruppe 1, være knyttet til individuelle og felles utfordringer i egen virksomhet.

Gjennomføring av testing i Gruppe 1 skjer etter avtale med den enkelte oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan bestemme om testing skal utelates helt, være obligatorisk eller om den enkelte kursdeltaker selv skal bestemme om hun/han vil gjennomgå testene. Som hovedprinsipp foreslår vi at testing av en kursmodul skjer som første punkt på samlingen for påfølgende kursmodul.

Testing i Gruppe 1 vil i all hovedsak være innrettet mot begrepsforståelse, og bare unntaksvis forutsette «pugging». Oppgaver vil typisk handle om å kunne skille begreper fra hverandre, eller om å oppdage åpenbare brudd på «normer» i prosjektlederfaget.

Nedenfor gis summariske beskrivelser av de enkelte kursmodulene, med spesiell vekt på hva de inneholder og hva som vil være sentrale læringsmål innenfor de to ovennevnte gruppene.

▼Kursmodul 1 av 12: Innføring i PMI sitt rammeverk for prosjektledelse

I denne modulen presenteres PMI sitt rammeverk for prosjektledelse i sin helhet; bestående av 47 prosjektprosesser, sortert i henhold til 10 kompetanseområder og 5 prosessgrupper.

Gruppe 1 Læringsmål: Som hjelpemiddel i oppgaveløsningen har kursdeltaker en tabullarisk oversikt over navn på prosesser, sortert etter kompetanseområde og prosessgruppe. Oppgaven inneholder definisjonen (ikke navnet) av et tilfeldig utvalg av prosessene. Kursdeltaker skal knytte definisjonene til riktig prosessnavn.

Testen er ment å avdekke hvor godt kursdeltakerne har forstått meningen bak den inndelingen som foretas i tabellen, slik at modellen – som helhet- oppleves som en logisk strukturering av fagfeltet prosjektledelse. Som følge av dette skal deltakerne ha blitt i bedre stand til å navigere både raskt og riktig i modellen, og derved ha større utbytte av å benytte den som et verktøy; både i resten av kurset og i sitt daglige virke.

Gruppe 2 Læringsmål: Deltakerne skal tilkjennegi innenfor hvilke kompetanseområder og prosessgrupper de selv har størst behov for kompetanseøkning, samt på hvilke områder de mener det er relativt viktigst for virksomheten å fokusere. Hensikten er at de selv skal bli bevisste på eget kompetansebehov, og at kursholder skal få et best mulig utgangspunkt for å foreta prioriteringer i resten av kurset.

Et sentralt delmål for denne modulen er også at deltakerne skal kunne skille PMI® sitt rammeverk fra ofte anvendte livssyklusmodeller for prosjekter og produkter.

▼Kursmodul 2 av 12: Integrasjonsledelse 1

*De prosesser og aktiviteter som behøves for å identifisere, definere, kombinere, forene og koordinere de ulike prosessene og prosjektledelsesaktivitetene innenfor prosjektledelses-prosessgruppene.

Kompetanseområdet «Integrasjonsledelse» omfatter 6 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

I PMI sitt perspektiv betraktes, som nevnt et prosjekt bestående av 47 prosesser, som delvis gjennomføres i parallell. Dette antallet representerer en høy kompleksitet. Integrasjonsledelse handler om viktigheten av å påse at planlegging, gjennomføring og kontroll av prosessene skjer på en slik måte at de er avstemt i forhold til hverandre; etter alminnelige prinsipper for effektiv arbeidsorganisering. Et sentralt verktøy i Integrasjonsledelse er prosjektplanen, som tar opp i seg delplaner for de øvrige kompetanseområdene.

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal – uten hjelpemidler- kunne gjøre rede for:

Hvilke delplaner en Prosjektplan bør inneholde

Hvilke elementer et Prosjektmandat som et minimum må inneholde, for at det skal oppfylle sine primære funksjoner.

Hvilke elementer i en prosjektplan som kalles baselines, og hva som skiller en baseline innenfor et område fra plandokumenter generelt.

Gruppe 2 Læringsmål: Kursdeltakerne skal danne seg en oppfatning om den faktiske anvendelsen, i egen virksomhet, av:

Prosjektmandat

Prosjektplaner

Strukturerte  prosesser for endringshåndtering

Gjennom refleksjon og diskusjon skal det etableres en oppfatning om hvor hensiktsmessig dagens praksis, i egen virksomhet, er.

▼Kursmodul 3 av 12: Omfangsstyring

*De prosesser som behøves for å sikre at prosjektet inneholder alt arbeid som er påkrevd, og bare det som er påkrevd, for å fullføre prosjektet på en vellykket måte.

Kompetanseområdet «Omfangsstyring» omfatter 6 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

I denne modulen skal deltakerne lære hvordan de mål, behov, ønsker, krav, spesifikasjoner o.l som ligger til grunn for prosjektet, transformeres til konkrete, entydige og fornuftig grupperte lister av arbeidsoppgaver for prosjektet. Det er en sentral erfaring, og en stor utfordring, at slike lister endres i løpet av et prosjektløp, og at det kan oppstå avvik mellom de arbeidsoppgaver som opprinnelig ble planlagt og det arbeidet som faktisk ble utført, og –ikke minst- oppstår det ofte konflikt om hva som har blitt avtalt; mellom prosjektet og mottakere av prosjektets leveranser.

Gruppe 1 Læringsmål:

A) Kursdeltakerne skal kunne bruke følgende begreper på en korrekt måte:

Omfangsstyring (*Project Scope Management)

Omfangsdefinisjon (*Project Scope Statement)

Baseline omfang (*Scope baseline)

Omfangsvalidering (*Scope validation)

Omfangskontroll (*Scope control)

Kvalitetskontroll (*Quality control)

Produktomfang (*Product scope)

Prosjektomfang (*Project scope)

*Scope creep

B) Kursdeltakerne skal kunne demonstrere forståelse for de viktigste prinsippene i oppbygging av en ANS (Arbeidsnedbrytingsstruktur/ WBS – *Work Breakdown Structure)

Gruppe 2 Læringsmål: Gjennom refleksjon og samtale skal kursdeltakerne identifisere eventuelle forhold i egen virksomhet som øker risiko for scope creep.

▼Kursmodul 4 av 12: Fremdriftsledelse

*De prosesser som behøves for å styre prosjektet på en slik måte at det kan avsluttes i rett tid.

Kompetanseområdet «Fremdriftsledelse» omfatter 7 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

Utgangspunktet for Fremdriftsledelse er listen over prosjektarbeidsoppgaver omtalt under «Omfangsstyring» (ovenfor). Arbeidsoppgavene spesifiseres i nødvendig detalj, det anslås hvor mange arbeidstimer hver enkelt vil kreve, eventuelt om andre forhold tilsier at de må ha en viss varighet og det beskrives i hvilken rekkefølge de må gjennomføres.

Hensikten med denne modulen er at bl.a at kursdeltakerne skal få forståelse for hvordan IT-verktøy, som MS Project, Primavera m.fl , er egnet for planlegging, beregninger og oppfølging innenfor Fremdriftsstyring. Videre skal de bli kjent med såkalte komprimeringsteknikker, som kan anvendes når det er nødvendig å forsøker å redusere den totale varigheten av et prosjekt. Kursholderne skal bli kjent med ulike teknikker for å beregne (estimere) ressursbruk og varighet.

Etter å ha gjennomført denne modulen bør kursdeltakerne ha fått de «knaggene» en behøver for å kunne lære seg å bruke et prosjektstyringsverktøy; på egen hånd eller gjennom deltakelse i et produktspesifikt kurs.

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal, med utgangspunkt i et sett av definerte arbeidsoppgaver, kunne utarbeide en Fremdriftsplan. Videre skal de kjenne til og demonstrere prinsippiell forståelse for de vanligste teknikker for å optimalisere fremdriftsplanen. Optimalisering inkluderer teknikker for

Sekvensiering

Tidsplannettverksanalyse

Anvendelse av leads og lags

Ressursutjevning

Tidsplankomprimering

Gruppe 2 Læringsmål: Gjennom refleksjon og diskusjon skal kursdeltakerne komme frem til et syn på:

Hvilket presisjonsnivå egen virksomhet bør etterstrebe i estimering av aktivitetesvarigheter.

Hvilke estimeringsteknikker som vil være gode nok i egen virksomhet.

▼Kursmodul 5 av 12: Kostnadsstyring

*Beskriver prosessene i sammenheng med planlegging, estimering, budsjettering og styring av kostnader slik at prosjektet kan fullføres innen det godkjente budsjett

Kompetanseområdet «Kostnadsstyring» omfatter 4 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

Hensikten med denne modulen er at kursdeltakere skal bli kjent med prinsipper og teknikker for å vurdere om prosjektet til enhver tid er ved tilfredsstillende økonomisk helse. Det vil bli lagt spesiell vekt på at kursdeltakerne skal utvikle forståelse for  begrensningene i verdien av regnskapstall.

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal kunne redegjøre for de mest sentrale:

Prinsippielle spørsmålene en bør ta stilling til i forbindelse med opprettelsen av et kostnadsbudsjett for prosjektet.

Indikatorene på økonomisk helse i prosjekter.

Kursdeltakerne skal også kunne demonstrere forståelse av begrepet «budsjett» slik det benyttes i ulike sammenhenger, herunder:

Budsjett

*Cost baseline (baseline kostnader)

*Budgeted Cost of Work Scheduled

*Budgeted Cost of Work Performed

*Budget At Completion

Gruppe 2 Læringsmål: Gjennom refleksjon og diskusjon skal kursdeltakerne komme frem til en felles vurdering, av dagens praksis i egen virksomhet, for å budsjettere og følge opp prosjektkostnader. I hvilken grad støtter praksis prosjektlederens behov for å styre prosjektet?

▼Kursmodul 6 av 12: Kvalitetsstyring

*De prosesser og aktiviteter som fastlegger kvalitetspolicies, kvalitetsmål og ansvar for kvalitet, slik at prosjektet kan dekke de behov som det var igangsatt for å dekke. Kvalitetsledelse innebærer definering og implementering av policies, prosedyrer og kontinuerlig prosessforbedring gjennom hele prosjektet.

Kompetanseområdet «Kvalitetsstyring» omfatter 3 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

Gjennom sine prosjekter skal virksomheten frembringe et eller annet resultat; i en eller annen planlagt mengde, men også av planlagt kvalitet. I tillegg ønsker virksomheten at prosjektets interessenter skal oppleve at samarbeidsrelasjonen til virksomheten, gjennom prosjektet, har gitt uttrykk for kvalitet.

Hensikten med denne modulen er å gi kvalitetsbegrepet et konkret og målbart innhold; i forhold til prosjektarbeid i virksomheten. Det legges spesiell vekt på å identifisere særlig sårbare punkter, basert på virksomheten sine historiske erfaringer, og vise hvordan kvalitetsstyringsmetoder kan integreres i prosjektprosessene for å forebygge kvalitetsavvik.

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal kunne bruke følgende begreper på en korrekt måte:

*Kvalitetsstyring (Project Quality Management)

*Kvalitetssikring (Quality Assurance)

*Kvalitetskontroll (Quality Control)

*Validerte leveranser

*Verifiserte leveranser

Gruppe 2 Læringsmål:

Ved hjelp av en strukturert fremgangsmåte skal kursdeltakerne utvikle en konkret beskrivelse av målbare kriterier for kvalitet i egen virksomhet.

Kursdeltakerne skal identifisere de områder hvor de anser at virksomheten er mest utsatt eller sårbar for kvalitetssvikt.

▼Kursmodul 7 av 12: HR-ledelse

*De prosesser som organiserer, administrerer og leder prosjektteamet. Prosjektteamet består av personer med tildelte roller og ansvar for ferdigstilling av prosjektet.

Kompetanseområdet «HR-ledelse» omfatter 4 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

Tema for denne modulen er: Planleggende og operativ arbeidsledelse i prosjekter. Det fokuseres på de spesielle ledelsesutfordringene som oppstår, og må håndteres, når prosjektmedarbeidere samtidig har tilhørighet til en basisorganisasjon, og også kan være engasjert i flere prosjekter samtidig.

Kursdeltakerne skal bli kjent med de HR-ledelsesverktøy som vanligvis benyttes av prosjektledere.

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal kunne demonstrere at de behersker utarbeidelse av:

Ansvarskart

Rollebeskrivelser

Kravspesifikasjoner («profiler») for å finne medarbeidere med riktig kompetanse til prosjektet.

Gruppe 2 Læringsmål: Kursdeltakerne skal bli kjent med vanlige utfordringer som preger samspillet mellom linjeledelse og prosjektledelse. Gjennom refleksjon og diskusjon skal kursdeltakerne danne seg en oppfatning om hvordan dette samspillet fungerer i egen virksomhet, og hvordan dette eventuelt påvirker prosjektenes  muligheter til å lykkes.

▼Kursmodul 8 av 12: Kommunikasjonsledelse

*De prosesser som behøves for å sikre rettidig (timely) og passende (appropriate) utarbeidelse, distribusjon, lagring, gjenfinning og avsluttende disponering av prosjektinformasjon.

Kompetanseområdet «Kommunikasjonsledelse» omfatter 3 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

De øvrige modulene i dette kurset kan – i en viss forstand- sies å være innrettet på å utvikle kursdeltakernes individuelle ferdigheter. Innenfor Kommunikasjonsledelse vil det bli fokusert på hva som bør være normgivende for prosjekter i virksomheten.

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal kunne utarbeide en kommunikasjonsplan for et tenkt eller faktisk prosjekt, og argumentere for at planen er egnet; ut fra kriterier som gjennomgås i kurset.

Gruppe 2 Læringsmål: Gjennom refleksjon og diskusjon skal kursdeltakerne komme frem til et synspunkt på hva som vil være et optimalt ambisjonsnivå for kommunikasjon rundt prosjekter i egen virksomhet.

▼Kursmodul 9 av 12: Usikkerhetsstyring

*De prosesser som håndterer planlegging av usikkerhetsstyring, identifikasjon av usikkerheter, planlegging av respons på usikkerhetshendelser og overvåking og kontroll av prosjektet. Målsettingen for usikkerhetsstyringen er å øke sannsynligheten for- og verdien av positive hendelser, og redusere sannsynligheten for- og konsekvensene av negative hendelser.

Kompetanseområdet «Usikkerhetsstyring» omfatter 6 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

Hensikten med denne modulen er at kursdeltakerne skal kunne håndtere usikkerhet på en systematisk måte gjennom hele prosjektforløp

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal beherske gjennomføring av usikkerhetsanalyser og kunne gjøre kvalifiserte valg av responsstrategier.

Gruppe 2 Læringsmål: Gjennom refleksjon og diskusjon skal kursdeltakerne utvikle et standpunkt til hvordan usikkerhetsstyring bør inkorporeres i virksomhetens prosjektplanlegging og – oppfølging.

▼Kursmodul 10 av 12: Anskaffelsesledelse

De prosesser og aktiviteter som kreves for å skaffe varer, tjenester eller ressurser fra kilder utenfor prosjektteamet.

Kompetanseområdet «Anskaffelsesledelse» omfatter 4 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

Hovedtema for denne modulen er den styring prosjektleder utøver gjennom organisering av anskaffelsesprosesser bruk av kontrakter. Enhver kontrakt, mellom en virksomhet og en leverandør til virksomheten, eller mellom virksomheten og en kunde av virksomheten, gir uttrykk for en fordeling av eierskap til usikkerhet om utfallet av det prosjektet leveransen gjelder.

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal kunne redegjøre for stegene i en anskaffelsesprosess, hvilke hovedvalg prosjektet står overfor på de enkelte stegene og hva som er de viktigste usikkerhetsaspektene ved hovedvalgene.

Gruppe 2 Læringsmål: Kursdeltakerne skal vurdere de anskaffelsesprosesser og kontraktstyper de i praksis må forholde seg til, og diskutere seg frem til et syn på hvilken usikkerhet (risiko) ulike former i praksis eksponerer virksomheten for.

▼Kursmodul 11 av 12: Interessenthåndtering

*Prosesser som behøves for å identifisere personer, grupper eller organisasjoner som kan ha innflytelse på prosjektet eller bli berørt av prosjektet; positivt eller negativt. Inkluderer analyse av interessentenes forventninger, og av deres evne til å påvirke prosjektet, samt utvikling av ledelsesstrategi for å engasjere relevante interessenter i prosjektet.

Kompetanseområdet «Interessenthåndtering» omfatter 4 av de 47 prosessene som beskrives i PMI sitt rammeverk.

Hensikten med denne modulen er at kursdeltakerne skal forstå relevansen av systematisk interessenthåndtering, kunne gjennomføre interessentanalyser og arbeide strukturert med håndtering av interessenter gjennom hele prosjektforløp.

Gruppe 1 Læringsmål: Kursdeltakerne skal kunne gjennomføre en interessentanalyse.

Gruppe 2 Læringsmål: Kursdeltakerne skal, gjennom refleksjon og diskusjon, og med utgangspunkt i egen virksomhet, utvikle worst-case scenarier som beskriver hvordan interessenttyper en «vanligvis» ikke tar høyde for kunne komme til å påvirke et prosjekts muligheter til å lykkes.

▼Kursmodul 12 av 12: Integrasjonsledelse 2

Tematisk er denne kursmodulen identisk med Kursmodul 2: Integrasjonsledelse 1. I de mellomliggende kursmodulene vil kursdeltakerne ha fått større dybdeinnsikt i planområdene som integreres i Prosjektplanen, og derved blitt klare for å på nytt gå inn i temaet.

Læringsmålene er identiske med målene for Kursmodul 2. Hensikten med gjentakelsen er å sikre at kursdeltakerne får et fastest mulig grep om *Endringskontrollprosessen.

Stjernemerkede (*) begreper og definisjoner er basert på Glossary of Project Managment Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK* Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute Inc., 2013.